Aktualne zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG, 2021, KG PSP

Aktualne zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG, 2021, KG PSP

SPIS TREŚCI:
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ 2 ORGANIZACJA RATOWNICTWA TECHNICZNEGO W KSRG
W ZAKRESIE PODSTAWOWYM
2.1. Jednostki realizujące ratownictwo techniczne w zakresie podstawowym
2.2. Standard gotowości operacyjnej jednostek
2.3. Zakres zadań ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym
2.4. Wymagania kwalifikacyjne strażaków i ratowników
2.5. Wyposażenie minimalne jednostki
2.6. Zasady organizacji ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym
ROZDZIAŁ 3 ORGANIZACJA RATOWNICTWA TECHNICZNEGO W KSRG
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYM
3.1. Organizacja SGRT z podziałem zadań
3.2. Standard gotowości operacyjnej SGRT
3.2.1. Dla poziomu gotowości operacyjnej A
3.2.2. Dla poziomu gotowości operacyjnej B
3.2.3. Dla poziomu gotowości operacyjnej C
3.3. Zakres zadań ratownictwa technicznego w zakresie specjalistycznym
3.3.1. Dla poziomu gotowości operacyjnej A i B
3.3.2. Dla poziomu gotowości operacyjnej C
3.4. Standard kwalifikacji i liczebności ratowników SGRT
3.4.1. Dla poziomu gotowości operacyjnej A
3.4.2. Dla poziomu gotowości operacyjnej B
3.4.3. Dla poziomu gotowości operacyjnej C
3.4.4. Ogólne uwagi dotyczące wszystkich poziomów gotowości
3.5. Wyposażenie minimalne
3.6. Zasady organizacji ratownictwa technicznego w zakresie specjalistycznym

ROZDZIAŁ 4 ZADANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE
WYPEŁNIANIA ROLI ORGANIZATORA KSRG W RATOWNICTWIE
TECHNICZNYM

ROZDZIAŁ 5 WŁĄCZENIE DO KSRG JEDNOSTKI OCHRONY

PRZECIWPOŻAROWEJ DEKLARUJĄCEJ ZDOLNOŚĆ DO
REALIZACJI RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

5.1. Ratownictwo techniczne w zakresie podstawowym
5.2. Ratownictwo techniczne w zakresie specjalistycznym
5.3. Dodatkowy zakres porozumienia w sprawie włączenia jednostki ochrony
przeciwpożarowej do KSRG

ROZDZIAŁ 6 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ RATOWNICTWA
TECHNICZNEGO

6.1. Bezpieczeństwo działań ratownictwa technicznego
6.2. Zasady dysponowania SGRT oraz zadania stanowisk kierowania PSP
6.3. Zasady organizacji działań ratowniczych na miejscu zdarzenia
ROZDZIAŁ 7 ZESPÓŁ KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP DS. RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ 8 ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO KOORDYNATORA PSPDS. RATOWNICTWA TECHNICZNEGO
ROZDZIAŁ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ROZDZIAŁ 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW