• "Wsparcie psychiczne i jego znaczenie w ratownictwie - wybrane zagadnienia. Rola ratownika medycznego", Dawid Słupik, 2018  • 5495 Pobrania
  • 0.00 KB Rozmiar pliku
  • 2021-11-17 Data utworzenia
  • 2021-11-17 Ostatnio aktualizowany
  • OTWÓRZ

  Wsparcie psychiczne w ratownictwie jest dość enigmatycznym tematem.
  Choć zasad, wiedzy, zaleceń i badań w tym temacie nie brakuje, to świadomość
  i umiejętności w tym zakresie z pewnością mogłyby ulec poprawie. Wsparcie psychiczne
  poszkodowanych kojarzy się przeważnie pozytywnie, gdyż każdy chciałby, aby w razie
  potrzeby została udzielona mu pomoc na jak najwyższym poziomie.
  Bardzo cenioną i wiodącą publikacją w omawianym tutaj temacie jest „Wsparcie
  psychologiczne w służbach ratowniczych”, która obok dokumentu „Zasady udzielania
  wsparcia psychicznego osobom uczestniczącym w działaniach ratowniczych” wydanym
  przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej była główną inspiracją do napisania
  tej pracy.
  Ratownik medyczny powinien potrafić porozumiewać się skutecznie i rozumieć
  znaczenie narzędzi, którymi się posługuje, tj. umiejętności przydatnych podczas udzielania
  wsparcia psychicznego.
  Pacjenci na ogół mają inne potrzeby oraz posiadają inny stan wiedzy
  od ratowników medycznych w omawianym tutaj temacie. Kreuje to potrzebę poznania
  różnic pomiędzy tymi dwoma grupami.
  Znaczenie omawianej kwestii zostało na różne sposoby zbadane i podsumowane.
  Motywacja do wykonywania danej czynności jest niezbędna, by można było dalej
  propagować temat wsparcia psychicznego udzielanego m.in. przez ratowników
  medycznych osobom poszkodowanym i pacjentom.

  Wstęp .................................................................................................................................... 6
  Dlaczego taki temat? .................................................................................................................................... 6
  Terminologia. Ładunek emocjonalny ..................................................................................................... 6
  Definicje użyte pracy ............................................................................................................................. 8
  Wsparcie psychiczne – obowiązek wynikający z zadań zawodowych ratownika medycznego czy zbędny
  dodatek?............................................................................................................................................ 9

  Cel pracy ............................................................................................................................. 12

  Rozdział 1. Rola ratownika medycznego jako rozmówcy – wsparcie emocjonalne .... 13
  1.1 Komunikacja werbalna ....................................................................................................................13
  1.2 Komunikacja niewerbalna ...............................................................................................................14
  1.3 Aktywne słuchanie ..........................................................................................................................14
  1.4 Zachowania utrudniające komunikację ...........................................................................................16

  Rozdział 2. Podstawowe umiejętności, które ratownik medyczny powinien posiadać
  podczas udzielania wsparcia psychicznego ..................................................................... 17
  2.1 Spójność ..........................................................................................................................................17
  2.2 Pozytywne nastawienie ...................................................................................................................17
  2.3 Empatia ............................................................................................................................................18
  2.4 Rzeczowość .....................................................................................................................................18
  2.5 Natychmiastowość działania ...........................................................................................................18
  2.6 Podważanie/konfrontacja.................................................................................................................18
  2.7 Zwierzanie się ..................................................................................................................................19
  2.8 Asertywność ....................................................................................................................................20

  Rozdział 3. Rola ratownika medycznego podczas przekazywania informacji
  o śmierci .............................................................................................................................. 21

  Rozdział 4. Kwestionariusz dotyczący świadomości pacjentów i ratowników
  medycznych w temacie wsparcia psychicznego w ratownictwie ................................... 24
  4.1 Metodologia przeprowadzonych badań ...........................................................................................24
  4.1.1 Materiał i organizacja przeprowadzenia badań oraz metoda badawcza ..................................24
  4.1.2 Próba badawcza – charakterystyka .........................................................................................25
  4.1.3 Cel badania i problemy badawcze ...........................................................................................25

  5

  4.2 Wyniki i analiza badań ....................................................................................................................26
  4.2.1 Znaczenie poszczególnych „technik” i elementów wsparcia psychicznego ...........................26
  4.2.1.1 Grupa badana: ratownicy medyczni ...............................................................................26
  4.2.1.2 Grupa badana: osoby niezwiązane z ratownictwem .......................................................28
  4.2.1.3 Komentarz do wyników ..................................................................................................29
  4.2.2 Ocena znaczenia wsparcia psychicznego z perspektywy obu grup badanych (w skali 1-10) .30
  4.2.2.1 Komentarz do wyników ..................................................................................................30
  4.2.3 Samoocena wiedzy i umiejętności z zakresu wsparcia psychicznego dokonana przez
  ratowników medycznych (skala 1-10) ....................................................................................31
  4.2.3.1 Komentarz do wyników ..................................................................................................31
  4.2.4 Ocena poszczególnych aspektów wsparcia psychicznego udzielanego przez ratowników
  medycznych ............................................................................................................................31
  4.2.4.1 Zestawienie danych ........................................................................................................32
  4.2.4.2 Komentarz do wyników ..................................................................................................33
  4.2.5 Rola jaką we wsparciu psychicznym spełniają ratownicy medyczni ......................................34
  4.2.5.1 Komentarz do wyników ..................................................................................................34
  4.2.6 Ocena znaczenia szkoleń ze wsparcia psychicznego w rozwoju zawodowym ratowników
  medycznych ............................................................................................................................35
  4.2.6.1 Grupa badana: ratownicy medyczni ...............................................................................35
  4.2.6.2 Grupa badana: osoby niezwiązane z ratownictwem .......................................................35
  4.2.6.3 Komentarz do wyników ..................................................................................................35

  Rozdział 5. Wpływ i znaczenie wsparcia psychicznego – badania ................................ 37

  Zakończenie ........................................................................................................................ 38

  Wnioski ogólne ................................................................................................................... 39

  Piśmiennictwo .................................................................................................................... 41

  Streszczenie ........................................................................................................................ 43

  Wykaz tabel i rycin ............................................................................................................ 44

  Żadne naruszenie praw autorskich nie jest zamierzone. Plik został udostępniony ze źródeł dostępnych publicznie. Jeśli chcesz zgłosić swoje uwagi napisz do nas: drogaratownika@gmail.com
   
  Projekt Droga Ratownika rozwija się dzięki wsparciu
  Strefa998

  Profesjonalne zaopatrzenie straży pożarnej