[ŁÓDZKIE] TCM 1 poziom 30 StyczeńSty 2021 - 31 StyczeńSty 2021 UTCal. Marszałka Józefa Piłsudskiego 141 92-318 Łódź Polska
Zapraszam na Kurs medycyny taktycznej zgodnej z wytycznymi TCCC realizowany przez firmę SpecMedicalOps. Kurs trwa dwa dni 16h szkoleniowych zajęcia realizowane w intensywny sposób z wykorzystaniem środków opatrunkowych i sprzętu ratowniczego zalecanego przez stowarzyszenie CoTCCC oraz środków pozoracji pola walki włącznie z użyciem broni ostrej pojazdów samochodów itp. Instruktorami są weterani misji zagranicznych z doświadczeniem bojowym i dużym doświadczeniem ratowniczym.
W programie poziomu pierwszego zrealizujemy zagadnienia:
Dzień 1 Sala wykładowa/treningowa:
1 Prezentacja kompleksowa wprowadzająca do zagadnień TCCC
2 Zakładanie stazy taktycznej CAT
3 Stosowanie opatrunków polowych i hemostatycznych
4 Proste metody udrażniania dróg oddechowych
5 Zabezpieczanie ran kl. piersiowej
6 Test "Dark Room" Symulacja ewakuacji medycznej w skrajnie trudnych warunkach zewnętrznych
Dzień 2 Teren ćwiczebny:
1 Ewakuacja rannych różnymi metodami w strefie pod ostrzałem
2 Ewakuacja rannych różnymi metodami w strefie bez ostrzału
3 Symulacje taktyczno/medyczne w strefach taktycznych
Realizacja z wykorzystaniem broni i amunicji pojazdów systemów radiowych pozoracji pola walki i całego wyposażenia medycznego zgodnego z wytycznymi TCCC
Kurs realizowany wielokrotnie dla osób cywilnych jak i żołnierzy oraz całych pododdziałów wojskowych. Dedykowany dla wszystkich którzy są zainteresowani działaniami medycznymi w strefach niebezpiecznych myślą o wyjeździe jako kontraktorzy w strefach wojennych lub katastrof na całym świecie czy karierze jako ratownicy medyczni w wojsku.
Kurs realizowany w dwóch wersjach środowiska taktycznego w czarnej i zielonej taktyce. Szkolenie certyfikowane z możliwością przydzielenia punktów edukacyjnych.
Koszt udziału 700 zł od osoby.
I invite you to the tactical medicine course in accordance with the TCCC guidelines implemented by SpecMedicalOps. The course lasts two days 16 hours of training activities carried out in an intensive way with the use of dressings and rescue equipment recommended by the CoTCCC association and means of simulating the battlefield including the use of real weapons vehicles cars etc. The instructors are veterans of combat missions with combat experience and extensive rescue experience.
In the first level program we will cover the following issues:
Day 1 Lecture / training room
1 A comprehensive introductory presentation to TCCC issues
2 Application of a tactical tourniquet CAT 7 gen
3 Use of field and hemostatic dressings
4 Simple methods of securing the airways
5 Protection of chest wounds
6 "Dark Room" test Simulation of medical evacuation in extremely difficult outdoor conditions
Day 2 Training area
1 Evacuation of the wounded by various methods in the zone under fire
2 Evacuation of the wounded by various methods in the zone without fire
3 Tactical / medical simulations in tactical zones
Implementation with the use of weapons and ammunition vehicles radio systems simulation of the battlefield and all medical equipment in accordance with TCCC guidelines
The course is carried out many times for civilians as well as soldiers and entire military units. Dedicated to all who are interested in medical activities in danger zones think about traveling as contractors in war zones or world disasters or a career as paramedics in the military.
The course is carried out in two versions of the tactical environment in black and green tactics.
Pozdrawiam i zapraszam!
Zaimportuj do Google Kalendarza

Lokalizacja

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 141 92-318 Łódź Polska

Wskazówki

Nie można znaleźć trasy!

  • Harmonogram
  • Goście
  • Frekwencja
  • Przewidywanie
  • Komentarze

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org