Nowe i aktualne zasady naboru do Państwowej Straży Pożarnej (2021)
Autor: Droga Ratownika
Nowe zasady naboru do Państwowej Straży Pożarnej

Artykuł został zaktualizowany w związku z pojawieniem się zmian w zasadach dotyczących naborów w PSP (obowiązują od 1 października 2021). Więcej >

Ostatnia aktualizacja artykułu: 28.10.2021

Aktualnie obowiązujące zasady naboru do Państwowej Straży Pożarnej – Kompendium

Są dwa sposoby by zostać zawodowym strażakiem. Przyjęcie do:

1. SŁUŻBY KANDYDACKIEJ – rekrutacja do jednej z 3 szkół aspiranckich lub Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (oficerskiej). Tzw. „nabór do szkoły”.


2. SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – rekrutacja do jednej z jednostek organizacyjnych PSP (np. Komend Miejskich/Powiatowych) i odbycie 3 letniego stażu w tej jednostce. Tzw. „nabór z ulicy”.

Spis Treści

(kliknij aby przejść do interesującego Cię działu)

 1. Uzasadnienie zmian
 2. Wszystkie zmiany zasad naboru do PSP w nowym rozporządzeniu (nowe zasady)
 3. Punktacja, przeliczniki – matury (dotyczy służby kandydackiej)
 4. Punktacja, tabele, opisy – testy sprawnościowe do PSP
 5. Kryteria oceny i progi punktowe – kobiety i mężczyźni (dotyczy służby kandydackiej)
 6. Tabela punktowa (dotyczy wszystkich kandydatów)
 7. Jak wyglądają obowiązujące etapy naboru do PSP (nabór „z ulicy”)?
 8. Przykładowe ogłoszenia o naborze z ulicy wg. nowych zasad.
 9. Co z trwającymi naborami i naborami przerwanymi?

Uzasadnienie zmian tzw. „nowych testów sprawnościowych do PSP”

Artykuł został zaktualizowany w związku z pojawieniem się zmian w zasadach dotyczących naborów w PSP (obowiązują od 1 października 2021). Więcej >

W związku ze zmianami szkolenia OSP, potrzebami służby i potrzebą usprawnienia rekrutacji wprowadzono nowe zasady naboru oraz nowy test sprawności fizycznej, który będzie można przeprowadzać niezależnie od warunków atmosferycznych. Mierzy on siłę, wytrzymałość i szybkość. Nowa „sprawnościówka” ma być zunifikowana (taka sama dla wszystkich kandydatów), sprawiedliwa i mierzona jednakowym sprzętem przy użyciu sygnału dźwiękowego którego właścicielem jest PSP. Uzyskany wynik z testów sprawności będzie ważny przez 6 miesięcy i będzie można wykorzystać go podczas innego naboru do PSP, co pozwoli ograniczyć czas trwania procesu kwalifikacyjnego. Utrzymuje się niższe normy dla testów co będzie promowało udział kobiet w służbie w PSP (obecnie jest ich około 4%). 

Rozporządzenie będzie wykorzystywane zarówno w naborze do służby kandydackiej jak i do służby przygotowawczej (nie obejmie jednak naboru 2018/2019 do SGSP w Warszawie). To znaczy, że w szkołach aspiranckich będą obowiązywały nowe testy sprawnościowe, ale nie punktacja za kat. C, OSP czy np. Test Wiedzy. Punktowane będą oceny z matur (zgodnie z treścią rozporządzenia MSWiA z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej [Dz. U. 2017, poz. 1703]. Informacje szczegółowe znajdziesz na stronach szkół aspiranckich (PoznańCzęstochowaKraków).

Ponadto nowe zasady zmniejszą liczbę składanych dokumentów i przyśpieszą pracę komisji.

W tej chwili w terminie wskazanym w ogłoszeniu wystarczy złożyć jedynie podanie o przyjęcie do służby (wzór stanowi załącznik nr. 1 rozporządzenia dot. naborów, kliknij i sprawdź stronę 7.) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Wcześniej (przed zmianami w 2021) było to podanie oraz życiorys.

Dopiero po zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej należy złożyć kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających wyszkolenie i wykształcenie, a także, co jest nowością, zaświadczenie o udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych w szeregach OSP lub ćwiczeniach organizowanych przez PSP. (wzór tego zaświadczenia również znajduje się w rozporządzeniu – załącznik nr 2, kliknij w link i przejdź do strony 9)

Zaświadczenie wygląda następująco:

Wszystkie zmiany zasad naboru do PSP

 • minimalna liczba dni składania dokumentów zostanie wydłużona z 10 do 14 dni. Informacja o naborze będzie pojawiała się po prostu wcześniej.
 • dodatkowo w skład dokumentacji wejdzie zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne PSP, o ile kandydat jest członkiem OSP.
 • nadal za uprawnienia, wykształcenie i złożone dokumenty będzie można otrzymać max. 60 punktów
 • test sprawności fizycznej dla kandydatów (zarówno kobiet jak i mężczyzn) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w akcjach rat.-gaś. (ratownik, kierowca, ratownik medyczny itp.) będzie składał się z:

W przypadku kobiet ubiegających się o pozostałe stanowiska służbowe:

 • rzutu piłką lekarską
 • biegu po kopercie
 • próby wydolnościowej (Beep Test)

Więcej o nowych testach sprawnościowych tutaj

 • aby uzyskać wynik pozytywny z testu sprawności należy zaliczyć każdą ww. próbę i uzyskać końcowy wynik, dla mężczyzn – co najmniej 50, dla kobiet – co najmniej 46 punktów. Jest to zasada obowiązująca w przypadku wszystkich naborów do Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast w przypadku naborów do służby kandydackiej (szkoły kształcące aspirantów: Częstochowa, Poznań, Kraków, Szkoła Główna PSP w Warszawie) występuje dodatkowo próg minimalny dla każdego z testów. Jest to 35 punktów dla mężczyzn i 30 punktów dla kobiet (szczegóły w dalszej części artykułu). 
 • jeśli liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba stanowisk, obniża się ww. progi do 41 punktów.
 • podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenia podlegają 3 elementy: (najedź na poniższe punkty aby porównać zmiany z poprzednią wersją rozporządzenia)
  • autoprezentacja kandydata, w tym wskazanie zainteresowań, doświadczeń i osiągnięć oraz oczekiwań związanych ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej;
  • kompetencje społeczne niezbędne do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz ich wpływ na motywację kandydata do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
  • umiejętność komunikacji, w tym przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi.
  • Wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej nie jest już oceniana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydat uzyskuje po zdobyciu 16 punktów.
 • Zmieniono punktację za szkolenia OSP, przyznaje się teraz:
  • 5 punktów za szkolenie podstawowe
  • 10 punktów za szkolenie podstawowe i ratownictwa technicznego
  • 15 punktów za szkolenie podstawowe, ratownictwa technicznego i wodne
  • 15 punktów za szkolenie podstawowe wg. programu z 17.11.15
 • osobno będzie liczone uzyskanie kwalifikacji ratownika (KPP) – 5 punktów, nie będzie się ono sumowało z uprawnieniami ratownika medycznego
 • ukończenie klasy pożarniczej (liceum, technikum) – 5 punktów
 • rozbicie punktacji za poszczególne kategorie prawa jazdy (sumują się za wyłączeniem uznania jednocześnie punktów za kat. C i C+E – np. kandydat posiadający kat. C, C+E i D otrzyma 15 punktów, posiadający kat. C i C+E otrzyma 10 punktów)
  • kat. C – 5 punktów
  • kat. C+E – 10 punktów
  • kat. D – 5 puntków
 • bez zmian zostaje punktacja za inne kwalifikacje lub uprawnienia za które możemy otrzymać 15 punktów (nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie).
 • zasady dot. przeprowadzania testu wiedzy nie zmieniły się. (20 pytań zamkniętych, 25 minut, minimum 11 odpowiedzi poprawnych). Zadania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych z właściwej rejonowo komendy wojewódzkiej.
 • test z pływania – należy pokonać 50 m stylem dowolnym w max. 90 sekund
 • zasady dot. przeprowadzania testu z akrofobii nie zmieniły się. (wejście i zejście po 20m drabinie ustawionej pod kątem 75 stopni)
 • zasady dot. przeprowadzenia testu kompetencyjnego nie zmieniły się.
 • Informację o naborze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej właściwej Komendy lub w siedzibie jednostki, a także we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy

Zobacz nabory woj. śląskie/woj. mazowieckie

Pełne brzmienie załącznika:

Więcej w załączniku do rozporządzenia obowiązującego TUTAJ

Punktacja: przeliczniki matur, zasady przeliczania punktów z matury (dotyczy naborów do „szkół aspiranckich” i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie)

Załącznik nr 3 dotyczący kandydatów do „szkół aspiranckich” (Częstochowa, Poznań, Kraków) i SGSP (Warszawa) – ZASADY USTALANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH (MATURY)

zasady ustalania punktów z matur w naborze do aspirantki i PSP

Punktacja, tabele i opisy testów sprawnościowych w PSP

Zobacz tabelę punktacji za testy sprawnościowe [PDF]

Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej na kształcenie w zawodzie technik pożarnictwa 2018/2019 >>>

Testy sprawnościowe – zasady

Załącznik nr 1 dotyczący wszystkich kandydatów (mamy tu na myśli zarówno nabór do Komend „z ulicy” jak i do szkół aspiranckich) – OPISY WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH I PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

W tym miejscu zachęcam do przeczytania artykułu omawiającego szczegółowo przygotowania do testów sprawnościowych i przydatne wskazówki: Aktualne TESTY SPRAWNOŚCIOWE do Państwowej Straży Pożarnej. Jak się przygotować? [PORADNIK]

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym. Każdy kandydat ma prawo do jednokrotnego podejścia do każdej z prób. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do prób sprawnościowych, następnie do próby wydolnościowej (beep test).

Zobacz tabelę z punktacją za testy sprawnościowe ->

Podciąganie na drążku

Drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy obsługi.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych. Na komendę „start”, podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo wykonanych (zaliczonych) podciągnięć.

Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Tabela z wynikami umieszczona została w dalszej części artykułu, a także jest dostępna TUTAJ

Bieg po kopercie

Próba przeprowadzana jest na prostokącie o wymiarach 5 x 3 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy krzyże o wymiarach 20 x 20 cm i szerokości taśmy 5 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa o średnicy 30 cm, która w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia próby: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuję pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie.

Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu (tak aby podstawa zakrywała krzyż) i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nie ustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Po ukończonej próbie wszystkie tyczki muszą stać w wyznaczonych miejscach. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

Podstawowym pomiarem biegu po kopercie jest pomiar elektroniczny, natomiast pomiar ręczny może stanowić zabezpieczenie próby. Kandydat, który przeciął światło fotokomórki wyciągniętą w przód ręką (mając wyraźnie na celu wcześniejsze osiągniecie mety) zostaje zdyskwalifikowany. W przypadku, gdy kandydat finiszując i osiągając linię mety nie przeciął światła fotokomórki (ustawionej na wysokości ok. 100 cm) również zostaje zdyskwalifikowany.

Tabela z wynikami umieszczona została w dalszej części artykułu, a także jest dostępna TUTAJ

Próba wydolnościowa
Wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test)

Wielostopniowy test wydolnościowy polega na bieganiu pomiędzy dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego, kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 numer 20 m odcinka.

Dodatkowa poglądowa tabela przedstawiająca dystans i czas każdego odcinka Beep Testu

*) – czas pokonania odcinka (s) opracowany na podstawie opisu „wielostopniowego testu wahadłowego 20 m” – materiały dydaktyczne 2010-16, Zakładu Lekkiej Atletyki, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Zobacz tabelę z punktacją za testy sprawnościowe ->

Kryteria oceny i progi punktowe – kobiety i mężczyźni (dotyczy naborów do służby kandydackiej)

Załącznik nr 2 dotyczący kandydatów do szkół aspiranckich – KRYTERIA OCENY PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są na punkty, przypisane do konkretnego wyniku, według poniższej tabeli.

Próbę uznaje się za zaliczoną po osiągnięciu wyniku minimalnego na poziomie:

a) mężczyźni – progi minimalne dla poszczególnych testów: (wynik słabszy którejkolwiek konkurencji skutkuje zakończeniem testów). Co więcej: osiągnięcie poniższych nie gwarantuje nam sukcesu (średnia: 35 punktów), bo musimy osiągnąć średnią minimum 50 punktów z tych trzech kategorii. (patrz tabela niżej)

 • bieg po kopercie: mniejszym lub równym 24,50 sekundy,
 • podciąganie na drążku: 8 podciągnięć,
 • Beep test: 8-10

b) kobiety – progi minimalne dla poszczególnych testów: (wynik słabszy którejkolwiek konkurencji skutkuje zakończeniem testów). Co więcej: osiągnięcie poniższych nie gwarantuje nam sukcesu (średnia: 30 punktów), bo musimy osiągnąć średnią minimum 46 punktów z tych trzech kategorii. (patrz tabela niżej)

 • bieg po kopercie: mniejszym lub równym 25,00 sekund,
 • podciąganie na drążku: 7 podciągnięć,
 • Beep test: 8-5

Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.

Wyżej wymienione progi minimalne występują tylko w przypadku naboru do szkół (służba kandydacka). W przypadku naborów „z ulicy” (służba przygotowawcza) punkty za testy sprawnościowe służą wyłącznie do rozstrzygnięcia tego jednego etapu, nie są brane pod uwagę przy liczeniu punktów końcowych (na które składa się wyłącznie ocena rozmowy kwalifikacyjnej i punkty za złożone dokumenty).

Przykładowe obliczenie wyniku kandydata z testu sprawności fizycznej:

Przykład 1.

 • podciąganie na drążku: 14 pociągnięć, tj. 61 punktów;
 • bieg po kopercie: 22,85 sekund, tj. 58 punktów;
 • beep test: 9-10 (poziom – liczba odcinków), tj. 46 punktów

Łącznie uzyskał 165 punktów. Średnia arytmetyczna (61+58+46) : 3 = 55 punktów

Przykład 2.

 • podciąganie na drążku: 6 pociągnięć, tj. 25 punktów; (próg minimalny w naborach do szkół to 8 podciągnięć – kandydat nie zostanie dopuszczony do kolejnych testów i zakończy rekrutację – w przypadku naboru z ulicy kandydat może kontynuować nabór)
 • bieg po kopercie: 22,1 sekund, tj. 73 punkty;
 • beep test: 12-5 (poziom – liczba odcinków), tj. 75 punktów

Łącznie uzyskał 173 punkty. Średnia arytmetyczna (25+73+75) : 3 = 58 punktów (kandydat w naborze z ulicy ZDAŁBY pomyślnie test sprawności gdyż osiągnął średnią punktów powyżej 50 (i 46 punktów dla kobiet).

(poszerzona tabela punktacji dla naborów z ulicy dostępna jest tutaj na stronie 7.)

TABELA PUNKTOWA (dotyczy wszystkich kandydatów)

(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

Próg średniej dla mężczyzn – średnia minimum 50

Próg średniej dla kobiet – średnia minimum 46

LICZBA PUNKTÓW Podciąganie na drążku (liczba powtórzeń) Bieg po kopercie (czas w sekundach) Beep test (poziom – liczba odcinków)
75 26 22,00 12 – 5
74 25 22,05 12 – 4
73 24 22,10 12 – 3
72 23 22,15 12 – 2
71 22 22,20 12 – 1
70 21 22,25 11 – 12
69 20 22,30 11 – 11
68 19 22,35 11 – 10
67 18 22,40 11 – 9
66 17 22,45 11 – 8
65 16 22,50 11 – 7
64   22,55 11 – 6
63 15 22,60 11 – 5
62   22,65 11 – 4
61 14 22,70 11 – 3
60   22,75 11 – 2
59   22,80 11 – 1
58 13 22,85 10 – 11
57   22,90 10 – 10
56   22,95 10 – 9
55 12 23,00 10 – 8
54   23,05 10 – 7
53   23,10 10 – 6
52   23,15 10 – 5
51   23,20 10 – 4
50 11 23,25 10 – 3
49   23,30 10 – 2
48   23,35 10 – 1
47   23,40 9 – 11
46   23,45 9 – 10
45 10 23,50 9 – 9
44   23,60 9 – 8
43   23,70 9 – 7
42   23,80 9 – 6
41   23,90 9 – 5
40 9 24,00 9 – 4
39   24,10 9 – 3
38   24,20 9 – 2
37   24,30 9 – 1
36   24,40 8 – 11
35 8 24,50 8 – 10
34   24,60 8 – 9
33   24,70 8 – 8
32   24,80 8 – 7
31   24,90 8 – 6
30 7 25,00 8 – 5

Zobacz pełną tabelę [uwzględniającą punkację poniżej 30 pkt.] tutaj na stronie 7.

Jak wyglądają obowiązujące etapy naboru do PSP (nabór „z ulicy”)?

 1. Ocena dokumentów (podanie i życiorys)
 2. Test sprawności fizycznej (drążek, bieg po kopercie, próba wydolnościowa)
 3. Sprawdzian braku lęku wysokości (jeśli umieszczono go w ogłoszeniu o naborze – nie jest obowiązkowy, ale praktycznie zawsze występuje)
 4. Sprawdzian z pływania (jeśli umieszczono go w ogłoszeniu o naborze – nie jest obowiązkowy, ale praktycznie zawsze występuje)
 5. Test wiedzy (jeśli umieszczono go w ogłoszeniu o naborze – nie jest obowiązkowy, ale praktycznie zawsze występuje)
 6. Test kompetencyjny (jeśli umieszczono go w ogłoszeniu o naborze – nie jest obowiązkowy)
 7. Ocena dokumentów (kwalifikacje, wykształcenie, akcje w OSP)
 8. Rozmowa kwalifikacyjna
 9. Badania


Oczywiście mimo, iż test wiedzy, test pływania i akrofobia są fakultatywnymi częściami naboru to praktyka pokazuje, że w zdecydowanej większości postępowań rekrutacyjnych się odbywają. Natomiast test kompetencyjny jest rzadkością.


Co z trwającymi naborami i naborami przerwanymi?

Nabory przed dniem wejścia w życie każdego nowego rozporządzenia odbywają się na starych zasadach. Jeśli nabór został przerwany lub przedłużony, a wprowadzono powyższe zmiany, to nabór odbędzie się na starych (dotychczasowych) zasadach.


Pełną treść obowiązującego rozporządzenia możesz zobaczyć tutaj

Zmianie uległo także rozporządzenie MSWiA z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (gdzie w załącznikach na końcu dokumentu dokładnie opisano poszczególne testy sprawnościowe oraz punktację).


Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży