Jak zostać zawodowym strażakiem?
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Testy sprawnościowe

Ile ważny jest wynik naboru?

Wynik testu sprawnościowego jest ważny 6 miesięcy od dnia jego zakończenia i może zostać wykorzystany podczas innego naboru „z ulicy” (ale nie do szkół aspiranckich/SGSP).

Czy wynik basenu i akrofobii również ważny jest przez 6 miesięcy?

TAK. Kandydat, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, może złożyć zaświadczenie o uzyskanych wynikach z testu sprawności fizycznej, ze sprawdzianu lęku wysokości (akrofobii) oraz ze sprawdzianu z pływania, które pozostają ważne przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia danego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli przełożony właściwy w sprawie postępowania podejmie decyzję o możliwości ich wykorzystania w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Jak przygotować się do testów sprawnościowych?

Czy można wykorzystać wynik testu sprawnościowego w naborze "z ulicy" w naborze do szkół?

NIE.
Rozporządzenie dot. naborów do PSP: „Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.”

Powyższy zapis NIE ma zastosowania w przypadku naboru do szkół! Zdana sprawność w naborze „z ulicy” do jednej z Komend PSP NIE może być wykorzystana w naborze do szkół aspiranckich.

Jeśli wykorzystam wynik testu sprawnościowego w innej Komendzie to muszę donosić badanie lekarskie na zaliczenie pływania i akrofobii?

Tak.

Czy do wyniku końcowego w naborze z ulicy wliczają się punkty zdobyte na teście sprawnościowym?

Nie. Punkty ze „sprawnościówki” nie są liczone do punktacji końcowej. Na koniec sumuje się punkty zdobyte tylko na rozmowie kwalifikacyjnej i punkty za złożone dokumenty.

Czy w SGSP obowiązują te same testy sprawnościowe co do pozostałych szkół?

Podczas rekrutacji do PSP, niezależnie od obranej drogi (szkoły „aspiranckie”, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, nabór „z ulicy”) obowiązuje zunifikowany test sprawności fizycznej składający się z 3 konkurencji.
– Beep Test
– Podciąganie na drążku
– Bieg po kopercie
Tor przeszkód, bieg na 1000m, czy Test Harvarda to nieobowiązujące już testy.

Czy sprawdzian z pływania jest obowiązkowy?

Sprawdzian z pływania, tak samo jak sprawdzian braku lęku wysokości, test wiedzy, czy test kompetencyjny JEST OPCJONALNY. To znaczy, że nie jest obowiązkowy, a zależne jest to od umieszczenia takich elementów postępowania rekrutacyjnego w OGŁOSZENIU O NABORZE.
Reguluje to rozporządzenie dot. postępowania kwalifikacyjnego do PSP.
W przypadku naborów do szkół (tzw. aspiranckich i szkoły oficerskiej) sprawdzian z pływania i braku lęku wysokości (akrofobia) zwyczajowo ODBYWA SIĘ. Informują o tym zasady rekrutacji publikowane na stronach szkół.

Badania lekarskie

Czy tatuaże są zabronione?

Artykuł: Czy tatuaże są przeciwwskazaniem do podjęcia służby w PSP? Tatuaże, a komisja lekarska.

Do października 2018 roku tatuaże były często powodem do odrzucenia kandydata. Poprzednie brzmienie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa zestawiały np. tatuaże z samookaleczaniem.
Obecnie w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu czytamy:

Tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenia.

Jednak:

(…) należy kwalifikować blizny lub powikłania ze strony skóry i tkanki podskórnej po
wykonaniu tatuażu lub po jego usuwaniu.

oraz

Informację o tatuażu u kandydata do służby obejmującą lokalizację/umiejscowienie, wielkość,
wygląd i treść tatuażu należy zamieścić w orzeczeniu.

Reasumując. Można mieć tatuaż i wg. rozporządzenia nie jest to przeciwwskazanie do podjęcia służby, chyba, że występują blizny związane np. z usunięciem tatuażu lub powikłania. Wtedy obowiązują zapisy zgodnie z tabelą „Dział II – Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne”.

Tatuaże w służbie

Strażak powinien zachować schludny wygląd zewnętrzny nie urągający powadze służby i nie godzący w dobre imię służby.
Sam fakt posiadania tatuaży, jw. nie jest przeciwwskazaniem do pełnienia służby.

Skąd wziąć zaświadczenie o zdolności do przystąpienia do testów sprawności fizycznej/zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do PSP

Czy to zaświadczenie jest konieczne?

 

Odpowiedź: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat do służby przystępuje do testy sprawności fizycznej po okazaniu Zaświadczenia Lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu (§9 ust.1).

Zaświadczenie o zdolności do udziału w teście sprawnościowym do pracy, np. w policji może zostać wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Czy lekarz POZ, lekarz rodzinny, internista może wystawić takie orzeczenie?

(z kluczowym sformułowaniem np.: „braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych lub udziału w testach sprawnościowych (+ można wyróżnić jakie to testy”). Najlepiej korzystać z zaświadczeń umieszczonych na stronie Komendy ogłaszającej nabór.

Zobacz przykładowe zaświadczenie->

Odpowiedź: Tak, może.
„Nie wymaga się szczególnych uprawnień do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych okazywanego przez kandydata do pracy np. w Policji przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej. Tego rodzaju zaświadczenie lekarskie może więc wydać lekarz internista – podstawowej opieki zdrowotnej. (…) Ćwiczenia fizyczne składające się na test sprawności fizycznej nie mają też charakteru ćwiczeń sportowych ani wyczynowych. Konieczność wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez lekarza określonej specjalizacji powinna wynikać z konkretnego przepisu prawa – w tym przypadku takiego wymogu przepisy nie wprowadzają, wobec czego lekarz internista posiada kompetencje do wykonywania orzecznictwa w tym zakresie.” [źródło]
Powyższą odpowiedź potwierdzają również inne opinie prawne.

Zaświadczenie takie, dla kandydata w naborze do PSP, nie może być wystawione wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testów sprawnościowych.

Czy takie zaświadczenie może być płatne?

Odpowiedź: Tak, może być płatne i jest to omówione w prawie. „Zaświadczenie tego rodzaju wydawane jest na życzenie świadczeniobiorcy i jest przez niego finansowane, gdyż nie jest związane z żadną z okoliczności wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Dlaczego lekarze rodzinni, interniści itp. nie chcą wystawiać takich zaświadczeń?

 

Odpowiedź: W praktyce często dzieje się tak, że lekarze rodzinny odmawiają wystawienia takiego zaświadczenia broniąc się tym, że nie mogą wystawiać takich zaświadczeń, bo tym zajmuje się lekarz medycyny sportowej lub ew. lekarz medycyny pracy (też spotkałem się z taką sytuacją). W tej sytuacji lekarze rodzinni nie chcą brać na siebie odpowiedzialności formułując zdanie „zdolny do wykonywania ćwiczeń fizycznych, brak przeciwwskazań zdrowotnych”, bo nie mogą tego stwierdzić bez badań, a nawet z nimi pozostaje ryzyko, że kandydat podczas testów np. dostanie rozległego zawału serca, straci przytomność itp.

 

Co zatem zrobić?

 

Odpowiedź: Najlepiej wykonać telefon do przychodni, swojego lekarza rodzinnego i zapytać o możliwość wystawienia takiego zaświadczenia.  Zaświadczenie takie winno mieć umocowanie w badaniach lekarskich (najczęściej EKG, badanie krwi, wywiad, badanie ciśnienia itp.) i najczęściej właśnie kandydat będzie do tego zobligowany. Jeśli nie uda nam się ustalić takiej możliwości trzeba skierować się do lekarza medycyny sportowej.

Mam wadę wzroku. Jakie są moje szanse?

Obecnie w sprawie wykazu chorób i ułomności dających niezdolność do służby obowiązuje rozporządzenie z 24 października 2018. Podczas prowadzenia tego bloga jest to trzecie już brzmienie tego aktu prawnego. Reguluje on m.in. kwestię wad wzroku:

Aktualne rozporządzenie [LINK] (kandydatów do Państwowej Straży Pożarnej dotyczy 7 kolumna)
O zmianie informowałem tutaj:

Wada wzroku (ostrości), a służba w PSP

Rozporządzenie podaje „wytyczne” do oceny wady wzroku kandydata przez okulistę i komisję lekarską podczas badań związanych z przyjęciem do służby.

Patrzymy na kolumnę 7 (dotyczy kandydatów do PSP).
Z – zdolny, N – niezdolny, Z/N – zdolny/niezdolny, podlega ocenie przez komisję lekarską

Obecnie, jak widać, dopuszczalna jest korekcja szkłami lub soczewkami kontaktowymi, lecz do pewnego stopnia.

Poza wadami ostrości wzroku rozporządzenie zawiera także informacje dotyczące wad takich jak jaskra, ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia barw, inne choroby i ułomności w obrębie narządu wzroku. [Zobacz rozporządzenie]

Podczas badań lekarskich wartość ostrości wzroku kandydata oceniana jest na podstawie powszechnych tablic Snellena (fragment na zdjęciu poniżej). Przeczytanie wyłącznie pierwszej linii z odpowiedniej odległości (największej lub największych liter, na samej górze tablicy) odpowiada 0,2 czyli 20% wzroczności.
Wartość na poziomie 0,9-1,0 bez korekcji daje „zdolność”. Jeśli masz problemy ze wzrokiem zapoznaj się z tabelą.

Wada wzroku a PSP

Jeśli posiadasz zbyt dużą wadę wzroku – nie przejmuj się, nie jesteś bez wyjścia. Istnieją rozwiązania 🙂
Sam osobiście jestem po laserowej korekcji wzroku (metodą EPI-LASIK, koszt 4 500 zł/oboje oczu). Poszukaj informacji na ten temat (możesz zacząć choćby TUTAJ).
Możesz zapoznać się także z ortokorekcją w okulistyce.
Sprawdź jednak w tabeli i wykonaj badania, czy w Twoim przypadku nie wystarczą soczewki korekcyjne?

Na temat wzroku w aspekcie rekrutacji do PSP powstał nawet osobny wątek na forum dyskusyjnym – zobacz TUTAJ

Różne

Czy za wiek są przyznawane punkty?

Nie przyznaje się punktów preferencyjnych za wiek w naborach do PSP.

Nie ma takiej regulacji w dokumentacji dotyczącej naborów do PSP.

Punkty referencyjne za wiek przyznawane są podczas corocznych testów sprawnościowych, ale strażakom będącym już w służbie.

Jak wygląda i ile trwa szkolenie podstawowe w zawodzie strażak?

Ile zarabia strażak PSP?

Jak przygotować się do Testu Wiedzy w naborze PSP?

Przeczytaj TUTAJ.
Test wiedzy jednokrotnego wyboru składa się z 20 pytań z zakresu wiedzy ogólnej, funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz z zakresu wykonywanych obowiązków na stanowisku, na które prowadzony jest nabór. Test trwa 25 minut. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi kandydatowi nie przyznaje się punktu. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.
Test wiedzy nie jest obligatoryjnym etapem podczas rekrutacji, oznacza to, że podczas naboru może w ogóle się nie odbyć. Wiedza, natomiast, może zostać sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Gdzie szukać informacji/ogłoszeń o naborach do straży?

Zobacz TUTAJ.
Informacji o ogłoszeniach do poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP najlepiej jest szukać na stronach Komend Wojewódzkich w dziale „służba i praca”

Czy są jakieś ograniczenia wiekowe dla kandydatów do służby w PSP?

Jedyne ograniczenie wiekowe wiąże się z osiągnięciem pełnoletności, górnej granicy wieku nie określono, nie ma jej w dokumentach dotyczących naboru do służby w PSP. Jedyne ograniczenia wiekowe mogą powstać po umieszczeniu takiego zapisu w ogłoszeniu o naborze. Nie ma to jednak swojego umocowania w prawie, a jest zwyczajnym wymogiem postawionym przez daną jednostkę ogłaszającą nabór. Z takimi przypadkami się jednak nie spotkałem.

W praktyce strażak może zostać oceniony niżej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale na to nie ma on większego wpływu. Kandydaci w wieku powyżej 30 lat bez większych kłopotów dostają się do służby, jeśli ich stan psychofizyczny na to pozwala. Sam kończyłem kurs podstawowy z 35 letnim kolegą. Decydująca staje się często subiektywna ocena członka komisji i podejście całej komisji przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną.

Lekarze i komisja MSWiA podczas badań lekarskich przed przyjęciem do służby osoby w wieku powyżej 30 lat mogą skierować na dodatkowe badania (np. RTG klatki piersiowej, odcinka lędźwiowego, dodatkowe badania krwi itp.).

Kończę 25 lat, czy mogę jeszcze startować do szkół?

Za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, kończy 25 rok życia.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Jak zostać strażakiem w pigułce

Tutaj najlepiej zacząć 🙂

Aktualne zasady naboru do PSP

Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji i zasad dotyczących naborów do Państwowej Straży Pożarnej

Testy sprawnościowe

Testy sprawnościowe do PSP – kompendium