Jak zostać strażakiem zawodowym (PSP)?

Ostatnia aktualizacja tej strony: 18.04.2020

Jak zostać strażakiem?

Opis strony


Dzięki wzmiance o ostatniej aktualizacji tej strony możesz mieć pewność o aktualności i obowiązującym charakterze przedstawionych tutaj treści.
Dokładam wszelkich starań by strona zawierała kompletne informacje potrzebne kandydatowi lub interesantowi do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Na moim blogu znajduje się wiele treści związanych z naborami, kandydaturą, początkami w PSP itp., ta strona pomaga je usystematyzować i zebrać w jednym miejscu.

Kategoria wpisów: Droga do służby w PSP
(wszystkie wpisy na blogu które mogą Cię zainteresować, jeśli pragniesz zostać strażakiem)

Interaktywny SPIS TREŚCI


(kliknij aby przejść do wybranej sekcji)

 1. Wymagania i informacje ogólne
 2. Służba przygotowawcza
  1. Jak to wygląda?
 3. Służba kandydacka
  1. Jak to wygląda?
  2. Studium Aspirantów (Częstochowa, Poznań, Kraków)
  3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 4. Akty prawne regulujące rekrutację do Państwowej Straży Pożarnej
 5. FAQ – Najczęściej zadawane pytania
 6. Nabory do PSP – gdzie szukać?

WYMAGANIA I INFORMACJE OGÓLNE


[powrót do spisu treści]

Kandydat musi spełniać następujące wymagania:

 • być obywatelem polski,  
 • nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe  
 • korzysta z pełni praw publicznych  
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie (w przypadku naboru do szkół również maturę, bo jej wyniki oceniane są w toku rekrutacji)
 • oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (zobacz AKTUALNY wykaz chorób, ułomności i kategorii zdolności do służby)

Aby zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej można obrać jedną z dwóch dróg: służbę kandydacką lub służbę przygotowawczą

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

(tzw. „nabór z ulicy” – ogłoszenia poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP)

[powrót do spisu treści]

Jak to wygląda?


Najpierw jednostka organizacyjna musi ogłosić nabór (np. Komenda Miejska lub Powiatowa w Twoim mieście). Od momentu ogłoszenia informacji o naborze będziesz miał co najmniej 14 dni na złożenie wymaganych dokumentów. Następnie, zgodnie z treścią ogłoszenia, odbywają się kolejne etapy naboru.

Zwykle jest to kolejno:

 1. Test sprawności fizycznej (drążek, bieg po kopercie, beep test – próba wydolnościowa)
 2. Akrofobia (wejście i zejście po 20 m drabinie ustawionej pod kątem 75 stopni)
 3. Pływanie (50 m stylem dowolnym w max. 60 sekund)
 4. Test wiedzy (20 pytań zamkniętych, 25 minut, minimum 11 odpowiedzi poprawnych)
 5. Ocena złożonej dokumentacji, podliczenie punktacji za uprawnienia, kwalifikacje i wykształcenie
 6. Rozmowa kwalifikacyjna
 7. Badania lekarskie MSWiA (wykaz chorób i ułomności)

Strażak w służbie przygotowawczej po przyjęciu do służby, ukończeniu kursu podstawowego w zawodzie strażak, przez 3 lata jest stażystą (istnieje możliwość skrócenia stażu za szczególne osiągnięcia itp.). Kurs podstawowy wlicza się do tego okresu. Po tym okresie (w przypadku stwierdzenia przydatności i po wydaniu pozytywnej opinii) zostaje mianowany do służby stałej i przysługują mu odtąd wszystkie dodatki do uposażenia.

Więcej na temat rekrutacji do PSP znajdziesz w dwóch poniższych filarowych artykułach:

Gdybyś nie umiał doszukać się potrzebnych informacji skorzystaj z funkcji „znajdź” w przeglądarce – ctrl+F.
Jeśli dalej nie znalazłeś odpowiedzi zobacz najczęściej zadawane pytania FAQ.
Jeśli wciąż masz jakieś wątpliwości (noo… nie może być) dodaj komentarz na dole strony, a na pewno Ci odpowiem.

ZOBACZ TAKŻE FAQ – ZBIÓR PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Testy sprawnościowe do PSP (opisywane w powyższych artykułach) są JEDNAKOWE dla wszystkich kandydatów do służby w PSP: czy to biorących udział w naborach do szkół „aspiranckich” (Kraków, Częstochowa, Poznań), czy do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, czy wreszcie w tzw. „naborach z ulicy”.

UNIFIKACJA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH W PSP

SŁUŻBA KANDYDACKA

[powrót do spisu treści]

Jak to wygląda?


Podobnie jak w przypadku naboru do służby przygotowawczej, cały proces rozpoczyna się od złożenia dokumentów do jednej ze szkół aspiranckich (Częstochowa, Poznań, Kraków) lub Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego do szkół wygląda następująco:
a) weryfikacja podań i dołączonych do nich dokumentów;
b) ustalenie punktów rekrutacyjnych (matury);
c) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej (tor przeszkód w SGSP, koperta, beep test, drążek w SA PSP) oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania;
d) sporządzenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych i opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
e) badania lekarskie MSWiA (wykaz chorób i ułomności)

Absolwenci szkół aspiranckich uzyskują tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. Nauka w szkole aspiranckiej kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkoły absolwenci kierowani są do służby w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.

Absolwenci SGSP uzyskują tytuł inżyniera i stopień młodszego kapitana.

2 letnie dzienne studium aspirantów (Częstochowa, Kraków lub Poznań)


[powrót do spisu treści]

Do najważniejszych zmian dot. naboru do szkół aspiranckich, względem poprzednich zasad, zalicza się m.in.:

1. Zmianę limitu wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa z 23 do 25 roku życia;

2. Zniesienie egzaminu teoretycznego (fizyka i chemia) podczas naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa…

3. …w zamian za to wprowadzenie wymogu posiadania świadectwa dojrzałości (matury)z przedmiotów:

a) matematyka;

b) język obcy (wybrany);

c) fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (1 wybrany).

5. Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.

podstawa prawna

Odsyłam do najbardziej aktualnych źródeł. Śledź ogłoszenia na stronach szkół (pojawiają się w pierwszym kwartale każdego roku na poprzedzający rok szkolny). Znajdują się tam wszystkie potrzebne Ci informacje dot. procesu składania dokumentów i terminów naboru.

Informacje o naborze CS PSP Częstochowa

Informacje o naborze SA PSP Poznań

Informacje o naborze SA PSP Kraków

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (4 lata)


[powrót do spisu treści]

Szczegółowe informacje sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: www.sgsp.edu.pl

Podstawy prawne regulujące rekrutację do PSP


[powrót do spisu treści]

regulujące nabór do służby przygotowawczej:

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (5 kwietnia 2018)

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz.1204), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;
2a. Art. 28 ustawy o PSP – „Wymogi wobec kandydata do służby”

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (5 kwietnia 2018)

regulujące nabór do służby kandydackiej:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz.1204), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (5 kwietnia 2018)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638)
(zawiera m.in. wzory kart i podań – które ukazują się zawsze na stronach szkół dot. naborów)

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).
(zawiera m.in. zasady ustalania punktów rekrutacyjnych)

5. Corocznie publikowany: Proces naboru i założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2019/2020

inne akty prawne regulujące np. badania okresowe

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej


Dyskusja na blogu dodaj komentarz Droga Ratownika

Jeśli znalazłeś jakiś błąd w tekście lub na stronie, bardzo proszę, zgłoś nam to! Wystarczy zaznaczyć dany tekst i nacisnąć Ctrl+Enter.

Napisz komentarz

Błąd w tekście

Zaznaczony tekst będzie wysłany do redakcji DrogaRatownika.pl