Jak zostać strażakiem zawodowym?

Znajdujesz się na stronie, która jest jednocześnie opracowaniem i mapą treści dotyczących rekrutacji do Państwowej Straży Pożarnej.
Jest to najkompletniejszy zbiór informacji na ten temat w Internecie! Treści są aktualizowane (ostatnia zmiana 28.10.21 w związku z aktualizacją rozporządzenia dot. naborów).
Szczegółowe informacje znajdziesz na podstronach i w artykułach na tym blogu, w treści poniższego opracowania znajdują się do nich odnośniki. 
Nie zawarto tutaj szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na stanowiska cywilne w PSP.

Istnieją 2 drogi, by zostać zawodowym strażakiem…

Aby zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej można obrać jedną z dwóch dróg:
służbę kandydacką lub służbę przygotowawczą

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym. Są to tzw. Szkoły Aspiranckie (Kraków, Poznań, Częstochowa) oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej (oficerska) w Warszawie. Drugą możliwością jest odbycie służby przygotowawczej w jednej z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (np. Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej do której ogłoszony jest nabór, tzw. „nabór z ulicy”).

Niezależnie od wybranej drogi testy sprawnościowe pozostają jednakowe (są zunifikowane zarówno dla szkół jak i naborów do poszczególnych jednostek PSP).

Koło Naukowe Działań Gaśniczych SGSP
Koło Naukowe Działań Gaśniczych SGSP

Spis treści

Jak zostać strażakiem?

Wymagania ogólne

Nabór z ulicy

Służba przygotowawcza

Test wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

Test braku lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian z pływania

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak zostać strażakiem?

Podstawy prawne

Sprawnościówka

Testy sprawnościowe

Nabór do szkół

Służba kandydacka

Szkoły aspirantów

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (oficerska)

Jak zostać strażakiem?

Wymagania ogólne

Kandydat niezależnie od obranej drogi musi spełniać następujące wymagania:

być obywatelem polski

korzystać z pełni praw publicznych

posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby

posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet)

nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

posiadać co najmniej średnie wykształcenie (w przypadku naboru do szkół również maturę, bo jej wyniki oceniane są w toku rekrutacji)

Jak zostać strażakiem?

Testy sprawnościowe

Testy sprawnościowe do PSP  są JEDNAKOWE dla wszystkich kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej: czy to w naborach do szkół „aspiranckich” (Kraków, Częstochowa, Poznań), czy do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, czy wreszcie w jednostek organizacyjnych PSP, czyli w tzw. „naborach z ulicy”.

Obecnie testy sprawnościowe składają się z:

Zgodnie z przepisami sprawdzian z pływania, czy np. sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia) nie jest elementem testów sprawnościowych, ale stanowi odrębny element rekrutacji.
Ponadto zarówno sprawdzian z pływania jak i akrofobia w naborze „z ulicy” jest OPCJONALNA, w przeciwieństwie do naborów do szkół, gdzie jest to jeden z obowiązujących, stałych elementów rekrutacji.
W przypadku naborów do służby przygotowawczej, należy zwrócić uwagę na ogłoszenie o naborze, a dokładnie na etapy postępowania kwalifikacyjnego.

Jak zostać strażakiem?

Służba kandydacka

Podobnie jak w przypadku naboru do służby przygotowawczej, cały proces rozpoczyna się od złożenia dokumentów do jednej ze szkół aspiranckich (Częstochowa, Poznań, Kraków) lub Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego do szkół wygląda następująco:
a) weryfikacja podań i dołączonych do nich dokumentów;
b) ustalenie punktów rekrutacyjnych (z matury);
c) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej (koperta, beep test, drążek) oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania;
d) sporządzenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych i opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
e) badania lekarskie MSWiA (zobacz wykaz chorób i ułomności będący podstawą orzekania komisji lekarskich)

Absolwenci szkół aspiranckich uzyskują tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. Nauka w szkole aspiranckiej kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkoły absolwenci kierowani są do służby w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.

Absolwenci SGSP uzyskują tytuł inżyniera i stopień młodszego kapitana.

We wszystkich szkołach obowiązuje ten sam zunifikowany test sprawności fizycznej (beep test, podciąganie na drążku, bieg po kopercie), ten sam limit wieku i ten sam zakres matur liczących się do punktacji.

Nowe zasady naboru do Państwowej Straży Pożarnej

2 letnie dzienne studium aspirantów (Częstochowa, Kraków lub Poznań)

Każdy kandydat odznaczający się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi spełniający wymagania ogólne, nie przekraczający 25 roku życia i posiada świadectwo dojrzałości (maturę) z
a) matematyki,
b) wybranego języka obcego,
c) fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii (1 wybrany)
może ubiegać się o przyjęcie do służby kandydackiej, do dziennego studium aspirantów.
Powyższe zasady obowiązują również przy rekrutacji do SGSP.

Śledź ogłoszenia na stronach szkół (pojawiają się w pierwszym kwartale każdego roku na poprzedzający rok szkolny). Znajdują się tam wszystkie potrzebne Ci informacje dot. procesu składania dokumentów i terminów naboru:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (4 lata)

Szczegółowe informacje sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej lub w decyzji określającej nabór na rok akademicki 2021/2022. 

Jak zostać strażakiem?

Służba przygotowawcza

Tzw. „nabór z ulicy” – przyjęcie do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych (jeśli dana jednostka ma zapotrzebowanie, ogłasza nabór do służby przygotowawczej).
Aby zostać przyjętym do służby przygotowawczej należy spełnić wymagania ogólne i przejść pomyślnie rekrutację (ocenę zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia służby).
Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w ogłoszeniu o naborze opublikowanym przez daną jednostkę. 

Rekrutacja po kolei…

Najpierw jednostka organizacyjna musi ogłosić nabór (np. Komenda Miejska lub Powiatowa w Twoim mieście). Od momentu ogłoszenia informacji o naborze będziesz miał co najmniej 14 dni na złożenie wymaganych dokumentów. Następnie, zgodnie z treścią ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, odbywają się kolejne etapy naboru.

Zwykle jest to kolejno:

1. Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym: I) podanie o przyjęcie do służby (wzór w załączniku nr. 1) II) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

2. Test sprawności fizycznej (drążek, bieg po kopercie, beep test – próba wydolnościowa)

3. Akrofobia (wejście i zejście po 20 m drabinie ustawionej pod kątem 75 stopni) OPCJONALNIE

4. Pływanie (50 m stylem dowolnym w max. 90 sekund) OPCJONALNIE

5. Test wiedzy (20 pytań zamkniętych, 25 minut, minimum 11 odpowiedzi poprawnych) OPCJONALNIE

6. Złożenie kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności. Ocena złożonej dokumentacji, podliczenie punktacji za uprawnienia, kwalifikacje i wykształcenie, a także udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w OSP lub udział w ćwiczeniach organizowanych przez PSP.

7. Rozmowa kwalifikacyjna

8. Badania lekarskie i psychologiczne w komisji rejonowej MSWiA, orzeczenie lekarskie

9. Przyjęcie do służby przygotowawczej, odbycie kursu podstawowego w zawodzie strażak 

Wszystkie te informacje znajdziesz w ogłoszeniu o naborze wydanym przez właściwą jednostkę organizacyjną (najczęściej miejscową Komendę PSP)

Strażak w służbie przygotowawczej po przyjęciu do służby, przez 3 lata jest stażystą (istnieje możliwość skrócenia stażu za szczególne osiągnięcia itp.). Po przyjęciu do służby stażysta kierowany jest niezwłocznie na kurs podstawowy w zawodzie strażak. Kurs podstawowy wlicza się do okresu stażu. Po tym okresie (w przypadku stwierdzenia przydatności i po wydaniu pozytywnej opinii) zostaje mianowany do służby stałej i przysługują mu odtąd wszystkie dodatki do uposażenia. Podczas stażu, od momentu mianowania (podpisania umowy) strażak otrzymuje pensję, również podczas kursu podstawowego.

Test wiedzy

Opcjonalny etap postępowania rekrutacyjnego podczas naborów „z ulicy”. Nie występuje podczas rekrutacji do szkół. Test wiedzy składa się z 20 zadań zamkniętych i trwa 25 minut. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna

Jest jednym z ostatnich etapów rekrutacji do służby przygotowawczej. Warto dodać, że do ostatecznego wyniku punktowego naboru „z ulicy” wlicza się tylko punktacja za złożone dokumenty (max 60 pkt.) i wynik rozmowy kwalifikacyjnej (max 40 pkt.). Łącznie jest to zatem 100 punktów, które można zdobyć.
Wynik testu sprawnościowego nie wlicza się do końcowego wyniku (służy tylko do rozstrzygnięcia etapu testów sprawnościowych).

Akrofobia – test braku lęku wysokości

Podczas rekrutacji do służby przygotowawczej („nabór z ulicy”) jest to OPCJONALNY element postępowania kwalifikacyjnego. Obowiązuje natomiast w naborach do szkół.
Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20m, na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

Sprawdzian z pływania

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie do 90 sekund. W naborze „z ulicy” jest to element opcjonalny, natomiast zarówno pływanie jak i akrofobia występuje podczas rekrutacji do szkół aspirantów i do SGSP.

Masz pytania?

Napisz do nas, a na pewno odpowiemy 🙂